Werkwijze

Een klein bureau heeft als voordeel dat de lijnen kort zijn. Daardoor is de kans op misverstanden gering. Ook de grote betrokkenheid en de directe persoonlijke communicatie worden door opdrachtgevers gewaardeerd. Bij aanvang van elk project wordt de opgave zorgvuldig gedefinieerd:

  • wat zijn de doelstellingen van de opdrachtgever (ambities, planning, budget)?
  • met welke voorwaarden, wetten en regels moet rekening worden gehouden?
  • welke adviseurs (kennis en expertise) moeten worden ingeschakeld?
  • hoe wordt het proces georganiseerd en gecoördineerd?

Dan volgt een creatief proces, waarbij intensieve interactie tussen opdrachtgever, ontwerper, overige adviseurs, bouwers en gebruikers plaatsvindt. De Gaaij Architectuur zoekt graag samenwerking met betrouwbare partners op het gebied van constructieadviezen, interieuradviezen, calculaties, landschapsontwerp, visualisaties, uitvoeringstekeningen et cetera. Deze samenwerking wordt uitgebuit om de kwaliteit te verhogen. De werkwijze voor particuliere opdrachtgevers wordt hier uitgebreider omschreven.

Particuliere opdrachtgevers

Een groot deel van de opdrachten voor particulieren komt tot stand door mond tot mond reclame.
Een eerste gesprek is altijd vrijblijvend en biedt de gelegenheid om uw wensen te inventariseren. Aan de orde komen vragen als: welke ruimten verlangt u, wat zijn de leefgewoonten, wat is het budget, welke opvattingen heeft u over stijl? Het eerste gesprek moet ook inzicht geven in het te doorlopen traject. Vraag u alleen om een bouwplan (tekeningen)? Of wilt u ook dat de vergunningen worden verzorgd, dat ik een aannemer voor u zoek en met hem ga onderhandelen? Wilt u dat u van alle zorgen, die een bouwproject met zich mee brengt, wordt verlost? Alles is bespreekbaar wat dat betreft.

Op basis van het eerste gesprek stel ik een overzichtelijke offerte op. Over het algemeen wordt een vaste prijs overeengekomen, maar soms wordt gewerkt op urenbasis. Onder kosten leest u hier meer over.
Zodra de opdracht is verstrekt begin ik met het ontwerp. In een vroeg stadium wordt in beeld gebracht welke voorwaarden de overheid stelt (welstandsnota, bestemmingsplan), zodat hier geen verrassingen uit voort kunnen komen. Tijdens de planvorming maak ik per fase een raming van de bouwkosten. De tekeningen van plattegronden, doorsneden een aanzichten bespreek ik uitgebreid met u. Vaak volgt nog een fase van aanpassingen, nieuwe afwegingen, inzichten en alternatieven tot er een concreet plan ligt, dat voorgelegd kan worden aan de gemeente. Deze zal toetsen of het plan voldoet aan welstandseisen en aan planologische voorwaarden.

Als het ontwerp gereed is, volgt de bouwvoorbereidingsfase. Het ontwerp wordt uitgebreid met constructieve tekeningen, details en bouwfysische gegevens. Vervolgens vraag ik de omgevingsvergunning (WABO) aan.
De Gaaij Architectuur kan de opdrachtgever desgewenst adviseren bij de keuze van een aannemer. Ik ben wat dat betreft volkomen onafhankelijk.

Het is gebruikelijk dat bij de tekeningen een omschrijving (bestek) wordt gemaakt. Op basis hiervan vraag ik aan één of meerdere aannemers om een offerte voor de uitvoering uit te brengen.
Is de omgevingsvergunning verstrekt en is met een aannemer overeenstemming bereikt, dan kan de daadwerkelijke bouw starten. De rol van mij als architect is nu om (incidenteel of uitgebreid) toezicht te houden op de bouwplaats, overleg te organiseren tussen de betrokken partijen, rekeningen van de aannemer te controleren en eventueel onderdelen uit te werken (bijvoorbeeld een badkamerplan of een openhaardpartij). Daarnaast zal ik met u proberen de vele vragen, die tijdens de uitvoering opkomen, te beantwoorden.

Bij de oplevering ten slotte ga ik na of alles door de aannemer volgens afspraak is uitgevoerd.

Kosten

Wanneer duidelijk is wat de opdracht precies inhoudt, zal ik mijn werkzaamheden omschrijven en ik zal ik een inschatting doen van de hoeveelheid tijd, die ik nodig heb om deze werkzaamheden uit te voeren. Op basis hiervan kan een vaste prijs worden afgesproken, meestal uitgesplitst per fase. Het voordeel van een vaste prijs is dat er tijdens het proces geen “ruis” ontstaat over de kosten en alle aandacht kan uitgaan naar de inhoud (het plan). Is het niet mogelijk om de tijdsbesteding vooraf in te schatten, dan zal ik op urenbasis mijn werk doen. Het uurtarief, dat ik u op aanvraag zal opgeven, is beslist concurrerend te noemen.